การเรียนรู้แบบบูรณาการ
 

 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เช่น

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดทำโฮมเพจกิจกรรม อย.น้อย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เช่น การจัดทำเมนูอาหารสุขภาพ การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น การวาดภาพในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยด้านอาหาร” การแต่งเพลง อย.น้อย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ การเรียงความ การแต่งกลอน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติร้านอาหาร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น การวิเคราะห์ฉลากโภชนากา