กิจกรรม

กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

  • กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น รายการ “1 นาทีเพื่อสุขภาพ”
  • การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน เช่น รายการ “อย.น้อย พบเพื่อน”
  • การจัดรายการทีวีวงจรปิดภายในโรงเรียน เช่น รายการ “3 นาทีกับ อย.น้อย”
  • การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้

กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในวันสำคัญต่างๆ

  • การจัดนิทรรศการ
  • การเดินรณรงค์
  • การประกวดผลงาน
  • ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  • การจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น ดนตรี ละครสั้น
  • การสาธิตและจัดจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

การจัดโครงงานแบบกำหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอผลงาน เช่น โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ

การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครัวเรือน และชุมชน

กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค